Menu
  
Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

01/09/2022
Tại UEF, một hệ thống tổ chức hiện đại được bố trí hợp lý và chuẩn mực với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho sinh viên.
Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường nhằm quy định cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý; người lao động, người học; nguyên tắc làm việc và các mối quan hệ công tác; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế; tài chính và tài sản; thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm; qua đó triển khai đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

 


Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UEF
TIN LIÊN QUAN