Thứ Sáu
30-07-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter"
19g00   Online
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
7g30   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác