Menu
  
Giới thiệu

Sứ mạng đào tạo

03/09/2022

SỨ MẠNG

UEF có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

TẦM NHÌN

UEF sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực, là cái nôi đào tạo ra những công dân toàn cầu thành đạt và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

 

sứ mệnh tầm nhìn
Sinh viên UEF phải có tri thức và nhân cách sống


GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Xuất sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển

 
- Xuất sắc: Cung cấp chương trình và dịch vụ đào tạo xuất sắc.
- Sáng tạo: Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, phát triển ý tưởng khởi nghiệp.
- Hội nhập: Hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện.
- Phát triển: Không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng mọi hoạt động của Trường.


TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục toàn diện - Học tập suốt đời
- Giáo dục toàn diện:
Trường giáo dục người học phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, có tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế, có khả năng thích nghi với sự biến đổi của thế giới.
- Học tập suốt đời:
Trường ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, tiên tiến; xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu đa dạng nhằm hình thành, rèn luyện và thúc đẩy năng lực tự học và học tập suốt đời cho người học.

TIN LIÊN QUAN