Giới thiệu

Hội đồng trường

02/06/2021

UEF ngày càng đi lên và định vị thương hiệu đào tạo uy tín

Trường được điều hành bởi một Hội đồng trường, đứng đầu là Chủ tịch hội đồng trường. Định hướng phát triển của UEF được xây dựng và triển khai bởi Ban Giám hiệu tâm huyết, luôn theo đuổi mục tiêu cải tiến không ngừng.

Đội ngũ quản lý cấp cao là những người đứng đầu các đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo về  các vấn đề chính sách và hoạt động.

  • Hội đồng trường
  • Ban giám hiệu
  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
  • Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và  Kỷ luật 
 
> Hội đồng trường

> Ban Điều hành

> Ban Giám đốc

 

TIN LIÊN QUAN