Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập
Chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội. Khi một vấn đề bất cập không được giải quyết kịp thời, sẽ sinh ra các thiệt hại thứ cấp rất lớn hơn thiệt hại ban...
Với lịch sử hơn 300 năm, Sài Gòn-TP.HCM luôn là thành phố năng động, sáng tạo và hào sảng; với mệnh danh là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Những vốn tính đó được lưu...
Đổi mới sáng tạo được xem như là một bước phát triển mới trong nỗ lực nhằm tăng trưởng kinh tế hiện nay. Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia đi đầu về...
Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2018), VN đã cơ bản chuyển đổi từ TCKT kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong hơn ba mươi năm đổi mới, VN đã đạt những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế như mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 7%
Thuế là phạm trù lịch sử, gắn với sự ra đời của Nhà nước và trở thành công cụ kinh tế đắc lực của Nhà nước – Thuế mang tính chất bắt buộc hay cưỡng chế bằng quyền lực...
Nhiều nước châu Á như Nhật, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc..., hướng tới mục tiêu hóa “Rồng” chỉ trong vòng ¼ thế kỷ. VN đã 30 năm đổi mới, với mục tiêu hoàn thành công...
Việc nghiên cứu và tiến tới xây dựng học thuyết kinh tế - chính trị học ở VN do Trường Đại học Kinh tế - Luật đặt ra, theo chúng tôi đây là một ý tưởng có ý nghĩa lý...
Năm 2017, kinh tế VN vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yều tố chủ quan và khách quan, thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất...