Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Việc nghiên cứu và tiến tới xây dựng học thuyết kinh tế - chính trị học ở VN do Trường Đại học Kinh tế - Luật đặt ra, theo chúng tôi đây là một ý tưởng có ý nghĩa lý...
Năm 2017, kinh tế VN vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yều tố chủ quan và khách quan, thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất...
Chính sách tư nhân hoá (TNH) là một phương thức tái phân phối các tài sản và chức năng từ khu vực công sang khu vực tư nhân
1. Những cản trở chủ yếu đối với tăng trưởng kinh tế của VN: Thực trạng và khuyến nghị - Nguyễn Đình Luận 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng...
Bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào, dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong lĩnh vực nào, tầm quan trọng của yếu tố con người là một thực tế hiển...
Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X đã kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt số đầu tiên vào cuối năm 2016.
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường UEF. Tạp chí Phát triển và Hội nhập ưu tiên đăng bài cho Quý Thầy/Cô UEF.
Bài viết tập trung phân tích thực trạng và những hạn chế đối với công nghiệp hỗ trợ dệt may tại TP.HCM hiện nay. Kết quả đã chỉ ra những hạn chế của thành phố hiện nay
Năm 2016 Kinh tế VN vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất...
Trong xu thế hội nhập, VN đang nỗ lực tham gia các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Với vai trò là thành viên của ASEAN, VN đã tích cực trong hiện...